BUDOVANIE KAPACÍT

Stratégia budovania kapacít je prototypom, ktorý obsahuje cieľ, kľúčové zásady a opatrenia potrebné na to, aby národné siete poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku mohli lepšie a účinnejšie uplatňovať európske politiky VD v praxi.

Cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu, chudobe a nezamestnanosti a bojovať proti nim prostredníctvom podpory účinnejšej spolupráce na vnútroštátnej a európskej úrovni v konkrétnych témach podľa priorít a špecifík, ktoré vyplynuli z analýzy systému VD v každej krajine.

Hoci vypracovaná stratégia je spoločná, 3 akčné plány usmerňovali jej realizáciu na úrovni jednotlivých krajín tým, že definovali presné kroky a činnosti, ktoré sa majú vykonať v rámci pilotného projektu.
Prítomný nadnárodný rozmer podporil schopnosť sietí posilniť dialóg medzi príslušnými zainteresovanými stranami v oblasti VD s cieľom podporiť spoločné zmýšľanie a politické prístupy v súlade s európskymi usmerneniami.

Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si dostupné materiály:

Stratégia budovania kapacít – leták v angličtine
Stratégia budovania kapacít – plná verzia 

Národná správa o študijných krúžkoch

AIVD akčný plán siete
Správa o pilotnom overovaní – Slovensko

Správa o posúdení vplyvu (interná)
Správa o nadnárodných aktivitách vzájomného učenia
Správa o posúdení vplyvu (externá)

Pozrite si rozhovory

APEFA
APEFA
RIDAP
RIDAP