BUDOVANIE KAPACÍT

Stratégia budovania kapacít predstavuje prototyp, ktorý obsahuje cieľ, kľúčové zásady a opatrenia potrebné na to, aby národné siete poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku dokázali lepšie a účinnejšie zavádzať európske politiky v oblasti VD do praxe. Cieľom je predchádzať a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a nezamestnanosti, a to podporou účinnejšej spolupráce na vnútroštátnej a európskej úrovni v konkrétnych témach podľa priorít a špecifík, ktoré vyplynuli z analýzy systému VD v jednotlivých krajinách.

Hoci vypracovaná stratégia je spoločná, 3 akčné plány usmerňujú jej implementáciu na úrovni jednotlivých krajín tým, že definujú presné kroky a činnosti, ktoré sa majú realizovať v rámci pilotného projektu.

Nadnárodný rozmer, ktorý je tu prítomný, podporuje schopnosť sietí zlepšiť dialóg medzi príslušnými zainteresovanými stranami vo VD s cieľom posilniť spoločné zmýšľanie a politické prístupy v súlade s európskymi usmerneniami.

Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si leták Stratégia budovania kapacít.