Dobrà prax

Partnerstvo ONE podporilo online prieskum s cieľom zmapovať osvedčené postupy, ktoré už prijali národné siete zúčastňujúce sa na projekte, v kontexte vzdelávania dospelých, s odkazom na 4 identifikované témy (orientácia, zapojenie dospelých, VNFIL, výučba /učenie základných a prierezových zručností).

Mapa dobrej praxe

Partnerstvo ONE podporilo online prieskum s cieľom zmapovať osvedčené postupy, ktoré už prijali národné siete zúčastňujúce sa na projekte, v kontexte vzdelávania dospelých, s odkazom na 4 identifikované témy (orientácia, zapojenie dospelých, VNFIL, výučba /učenie základných a prierezových zručností).

Prieskum umožnil zhromaždiť 30 súborov vybraných na základe ich relevantnosti pre:

– aktivácia procesov sociálnej inklúzie;
– úroveň spokojnosti ľudí s nízkou kvalifikáciou;
– monitorovanie prostredníctvom rozčlenených údajov pre cieľové skupiny s nízkou kvalifikáciou.

Mapa tak predstavuje úložisko aktivít, metodík a prístupov, ktoré poskytujú relevantný obsah pre budovanie kapacít poskytovateľmi vzdelávania dospelých a sieťami.