Projekt ONE

Projekt ONE posilnil kvalitu vzdelávania dospelých a jeho význam pre tému sociálneho začlenenia v Európe tým, že poskytol podporu pri budovaní kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov vzdelávania dospelých v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku, pričom sa zameral na špecifické témy poradenských služieb, dosahu a aktívneho zapojenia dospelých do procesov vzdelávania a validácie, validácie neformálneho a informálneho vzdelávania, mäkkých a základných zručností pre sociálne začlenenie a aktívneho občianstva.

Široké partnerstvo v projekte ONE, do ktorého sa zapojili organizácie a orgány verejnej správy z krajín zapojených do projektu, sa uskutočnilo prostredníctvom metodiky európskeho partnerského hodnotenia, ktorá sa osvedčila pri posilňovaní spolupráce medzi aktérmi vzdelávania a predstavuje cennú príležitosť pre vzájomné učenie a odborný rozvoj všetkých zainteresovaných strán.

Ciele

Medzinárodné siete

Poskytovať podporu budovania kapacít existujúcim národným alebo regionálnym sieťam poskytovateľov vzdelávania dospelých a zlepšovať ich spoluprácu na európskej úrovni tak, aby boli účinnejší v boji proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a nezamestnanosti.

Spolupráca

Podpora spolupráce a vzájomného učenia sa medzi rôznymi poskytovateľmi a príslušnými zainteresovanými stranami v rámci konkrétnych tém vzdelávania dospelých, pomocou využívania a zdokonaľovania Európskej metodiky vzájomného hodnotenia vo vzdelávaní dospelých.

Výzvy

Nedostatočný prístup k príležitostiam vo vzdelávaní a k validácii pre dospelých s nízkou kvalifikáciou. V Európe vo všeobecnosti veľká časť dospelých s nízkou úrovňou zručností a nízka miera účasti dospelých na vzdelávaní zodpovedá obmedzenej ponuke vzdelávania. Pre tieto heterogénne skupiny a ich rôznorodé potreby (tj. nezamestnaní, migranti, ženy atď.)

Fragmentácia systémov vzdelávania dospelých a súvisiaca nedostatočná úroveň spolupráce prostredníctvom a v rámci národných sietí. Napriek tomu, že Európska komisia aj členské štáty sa snažia navrhnúť v systémoch vzdelávania dospelých konkrétne politiky, zamerané na potreby dospelých s nízkou úrovňou zručností, skutočné vykonávanie týchto politík závisí od kvality práce aktérov vzdelávania dospelých, ako aj od efektívnosti spolupráce.

Odborníci v oblasti vzdelávania dospelých nie sú vždy schopní dennodenne čeliť všetkým výzvam, s ktorými sa musia vyrovnať, najmä ak pracujú ako jednotlivci alebo nie sú skutočne podporovaní sieťou.

Témy

je potrebné vyvinúť osobitné úsilie na zvyšovanie motivácie a celoživotného poradenstva a podpory, najmä pre tých, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce alebo vzdelávania a odbornej prípravy. Kreatívne a efektívne spôsoby, ako osloviť potenciálnych učiacich sa, nasmerujú poskytovateľov vzdelávania dospelých pri plánovaní a poskytovaní tejto služby.  Booklet

 ľudia s nízkou úrovňou zručností musia dostávať ucelenú a individuálnu podporu a poradenstvo, pretože často nevedia dosť o súvislostiach učenia sa počas dospelosti a majú tiež možnosť voľby medzi rôznymi vzdelávacími príležitosťami. K dispozícii je veľa rôznych poskytovateľov a prístupov k výučbe a učeniu sa a dospelí s nízkymi zručnosťami potrebujú podporu pri identifikácii svojich vzdelávacích potrieb a pri porozumení, ktorý typ školenia je pre nich najvhodnejší. Potrebujú navyše radu, ako prekonať všetky prekážky brániace účasti vo vzdelávaní. Booklet

dospelí môžu mať nízku kvalifikačnú úroveň, ale rokmi odbornej praxe môžu získať zručnosti zodpovedajúce tým, ktoré sú spojené s formálnymi kvalifikáciami. Uznanie týchto zručností prostredníctvom validácie a certifikácie môže byť prospešné pre jednotlivcov, zamestnávateľov aj hospodárstvo. Booklet

je tiež potrebné postarať sa o rozvoj mäkkých zručností, ktoré sú myslené ako zručnosti, ktoré má každý a ktoré každý používa, ako napríklad schopnosť tímovej práce, vedenie, tvorivosť, sebestačnosť motivácia, schopnosť rozhodovať sa, riadenie času a riešenie problémov. Keďže je čoraz ťažšie predvídať, čo sa stane s odbornými  zručnosťami v budúcnosti, je potrebné klásť väčší dôraz na mäkké zručnosti. Booklet

Koho oslovujeme

Manažéri vzdelávania dospelých, učitelia a školitelia patriaci do národných sietí

ONE predpokladá zapojenie najmenej 150 odborníkov na vzdelávanie dospelých v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku do rôznych školení, vzájomných hodnotení, vzájomného učenia sa, pilotných aktivít, s cieľom rozšíriť ich kompetencie a zvýšiť aktivitu profesionálov v spolupráci a vytváraní kontaktov s príslušným aktérmi vo vzdelávaní dospelých.

Tvorcovia politík v oblasti vzdelávania dospelých

Projektových aktivít “Study circles“ sa zúčastnia 4 zástupcovia tvorcov politiky na regionálnych / národných úrovniach za každú krajinu; 2 za každú krajinu sú súčasťou národných rád, s cieľom ponúknuť partnerstvu odbornú spätnú väzbu o výstupoch projektu počas celého trvania projektu; ďalší zástupcovia (asi 10 z každej krajiny) budú zapojení do činností vzájomného hodnotenia a hodnotenia dopadov s cieľom posúdiť prínos projektu ONE pri implementácii politík EÚ.

Učiaci sa vo vzdelávaní dospelých

U dospelých s nízkou úrovňou zručností je omnoho menšia pravdepodobnosť účasti na vzdelávaní v porovnaní s tými, čo majú vyššie zručnosti. Projekt ONE zlepšuje výkonnosť národných sietí pri implementácii politík EÚ na miestnej úrovni, aby priniesol konkrétny vplyv na zapojenie, motiváciu a vzdelávanie dospelých učiacich sa, najmä tých s nízkou kvalifikáciou, čo môže viesť k väčšej účasti a využívaní možností učenia sa a validácii.