Peer Review

Projekt ONE zapojil odborníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých do vzdelávacích aktivít a návštev v rámci Peer Review/vzájomného hodnotenia s cieľom podporiť vypracovanie stratégie budovania kapacít pre siete vzdelávania dospelých.

Viac informácií o európskej metodike Peer Review nájdete v letáku alebo si pozrite správu o školeniach pre rovesníkov a správa o monitorovaní hodnotenia rovesníkov (anglická verzia).

Metodológia

  • Ide o prístup zabezpečovania kvality
  • Je založená na sebahodnotení a následnom externom hodnotení
  • Externé hodnotenie vykonáva skupina 4 kolegov (správne vyškolení odborníci s podobným odborným zázemím ako hodnotená organizácia).
  • Je otvorený a dôverný
  • Hodnotenie sa vykonáva na základe súboru vybraných oblastí kvality s podrobnými kritériami, ukazovateľmi a zdrojom dôkazov.

Hlavné Témy

— Poradenstvo
— Informácie, dosah a aktívne zapojenie dospelých
— VNFIL
— Rozvoj mäkkých a základných zručností potrebných pre začlenenie sa do spoločnosti a aktívne občianstvo

Prierezové oblasti kvality

— Stratégia a vodcovstvo
— Riadenie a administratíva
— Ľudské zdroje
— Vonkajšie vzťahy a internacionalizácia/európska spolupráca
— Rodová rovnosť a diverzita
— Manažérstvo kvality a hodnotenie

proces

  • Hodnotitelia navštevujú organizácie a vykonávajú  úlohy spojené s hodnotením organizácie, ako sú rozhovory s pedagogickými zamestnancami, študentmi a externými zainteresovanými stranami; zhromažďujú informácie prostredníctvom porovnávania dokumentácie poskytovateľa – s cieľom porozumieť procesom
  • Hodnotitelia poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu o procesoch v inštitúcii
  • Proces vzájomného hodnotenia v jednej inštitúcii trvá približne 5 mesiacov
  • V tomto projekte – okrem poskytovania pomoci hodnoteným inštitúciám, kolegovia tiež pomáhajú identifikovať silné stránky a oblasti zlepšenia každej národnej siete zhromažďovaním údajov

Aká je úloha hodnotiteľa v projekte ONE?

1

Podáva žiadosť o vzájomné hodnotenie a absolvuje školenie

2

Zaviaže svoju inštitúciu k účasti na procese vzájomného hodnotenia

3

Je členom tímu pre vzájomné hodnotenie, ktorý vykonáva preskúmanie inej organizácie

4

Je členom tímu, ktorý vykonáva sebahodnotenie a prijíma návštevy hodnotiteľov z inej organizácie