Učiaca sa Trnava

Dosah (Outreach)

Krátky popis obsahu/účelu

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia (sa) v Trnave. Iniciátorom projektu Učiaca sa Trnava je občianske združenie Lifestarter, ktoré v spolupráci s desiatkou partnerov vytvára stratégiu celoživotného učenia sa, prepája vzdelávacie organizácie a pomáha vytvoriť podnetné prostredie pre všetkých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Občianske združenie Lifestarter realizuje v rámci projektu Učiaca sa Trnava množstvo aktivít, ktoré otvoria možnosti na rozvoj a podporu celoživotného vzdelávania širokej verejnosti.

Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO (GNLC) a môže sa tak zaradiť medzi 230 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Občianske združenie Lifestarter Ul. Ľ. Podjavorinskej 2545/20 917 01 Trnava

Cieľová skupina

Všetci dospelí (široká verejnosť)

Zdroje financovania

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Projekt Učiaca sa Trnava zastrešuje občianske združenie Lifestarter, ktoré ho realizuje pod záštitou a v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkou ďalších partnerov.

Koordinačný tím partnerov projektu:

MESTO TRNAVA – Odbor školstva, mládeže a športu

Pedagogická Fakulta, Trnavská Univerzita

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Centrum voľného času

Knižnica Juraja Fándlyho

Harmony Academy

Strategický tím partnerov projektu:

MESTO TRNAVA – Odbor školstva, mládeže a športu

Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení TTSK

Stredná odborná škola dopravná v Trnave

Centrum včasnej intervencie v Trnave

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Centrum voľného času v Trnave

Knižnice Juraja Fándlyho

Nadácia Pontis, Trnavská arcidiecézna charita

Mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave

IAMbitious

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia. O to viac, keď sú kreatívni, rozvíjajú sa a neprestávajú sa učiť novým veciam. Projekt Učiaca sa Trnava chce pomôcť Trnave investovať do ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí tu žijú a pracujú.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Tak ako Trnava má veľký potenciál byť učiacim sa mestom, môžu byť učiacimi sa mestami aj ďalšie mestá Slovenska. Projekt Učiaca sa Trnava môže byť pre ďalšie mestá príkladom ako na to.

Potenciálna cieľová skupina

Potenciálnou cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť – obyvatelia mesta Trnava, všetky vekové kategórie. Špecificky bola edukačná práca zameraná aj na skupiny pedagógov, lektorov, personalistov z firiem, ale študentov a seniorov.

Vykonalo sa hodnotenie praxe

V mesiacoch október 2021 – apríl 2022 bol realizovaný výskum edukačných iniciatív na území mesta Trnava, ktorí majú záujem participovať na aktivitách projektu aj v budúcnosti. Zrealizovaných bolo približne 70 kvalitatívnych rozhovorov s riaditeľmi organizácií s cieľom analyzovať ich ciele, priority a plánované projekty.

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Na základe výskumu boli organizácie rozdelené do 6 klastrov – tematických oblastí, v ktorých sa stretli pod vedením facilitátorov na konferencii „Riešme veľké výzvy spoločne“ dňa 11.5.2022. V nasledujúcom období budú na pravidelnej báze prebiehať stretnutia týchto skupín – budú sa snažiť

zladiť svoje ciele k riešeniu definovaného problému a vytvárať tak kolektívny dopad v rámci celého mesta.

Údaje o účasti

Referenčné obdobie: máj 2021 – máj 2022

Koordinačný tím – 6 členov

Strategický tím – 12 členov

Dobrovoľníci – 20

Počet účastníkov konferencie: 72

(zapojenie osôb s nízkou kvalifikáciou nebolo zisťované)

Počet účastníkov festivalu Učiaca sa Trnava: cca 500

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia. O to viac, keď sú kreatívni, rozvíjajú sa a neprestávajú sa učiť novým veciam. Projekt Učiaca sa Trnava chce pomôcť Trnave investovať do ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí tu žijú a pracujú.

Cieľom projektu je prepojiť všetkých lokálnych aktérov vo vzdelávaní – od škôl a univerzít až po záujmové a kultúrne organizácie – za účelom spoločnej tvorby vízie rozvoja výchovy a vzdelávania v Trnave.

Prostredníctvom networkingových stretnutí, vzdelávacích podujatí, stretnutí odborných pracovných skupín a rôznych propagačných aktivít chceme zvýšiť povedomie a hodnotu učenia sa v každom veku a prispieť k aplikácii inovatívnych prístupov do vzdelávania.

Tak ako Trnava má veľký potenciál byť učiacim sa mestom, môžu byť učiacimi sa mestami aj ďalšie mestá Slovenska.

Internetový odkaz

https://www.uciacasatrnava.sk/