Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED

Dosah / Outreach

Krátky popis obsahu/účelu

Cieľom projektu je zmapovať aktivity v oblasti vzdelávania dospelých na úrovni samospráv najmä na úrovni VÚC a miest; zvýšiť povedomie tvorcov regionálnych politík o funkciách a prínosoch aktivít v oblasti vzdelávania dospelých pre región, zamestnávateľov, ale aj pre koncových účastníkov – občanov; podporiť inštitucionálne kapacity verejnej správy na regionálnej úrovni a prispieť k vytváraniu efektívnej verejnej politiky vzdelávania dospelých na všetkých úrovniach s dôrazom na samosprávy.

Project Goal:

• to map activities in the field of adult education at the level of local governments, especially at the level of VÚC (i.e. higher territorial unit) and cities;

• to increase the awareness of regional policy makers about the functions and benefits of activities in the field of adult education for the region, employers, but also for the final beneficiaries – the citizens;

• to increase the institutional capacity of public administration at regional level;

• to contribute to the design of an effective public policy of adult education (AE) at all levels with an emphasis on local governments.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Projekt vychádza z potreby skvalitniť a modernizovať verejné politiky na Slovensku. Vzdelávanie dospelých stále nie je samostatná politika, túto tému nachádzame iba v rámci konceptu celoživotného vzdelávania. Projekt prispieva k definícii tejto politiky, pričom jedným zo základných východísk je zlepšiť dostupnosť vzdelávacích možností pre všetkých záujemcov na území Slovenska s dôrazom na menej rozvinuté okresy. Projekt reaguje na potrebu zvýšiť účasť dospelých na vzdelávaní. Projekt je zaujímavý aj poukázaním na širokú škálu inštitúcií, ktoré môžu poskytovať vzdelávacie aktivity.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, Slovakia

Cieľová skupina

Všetci dospelí (široká verejnosť)

Zdroje financovania

Európsky

*The project was supported by the European Social Fund through the Operational Program Effective Public Administration. The amount of the provided contribution was EUR 256 900. The duration of the project was from May 2018 to June 2020.

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Inštitucionálne prostredie poskytovania a tvorby ponuky vzdelávania dospelých – stredné a vysoké školy, súkromné aj verejné vzdelávacie inštitúcie vrátane MVO, zamestnávatelia, ÚPSVAR a kultúrno-osvetové zariadenia, VÚC a mestá.

Cieľovými skupinami projektu, ktorým sú adresované vypracované odporúčania sú mapované skupiny poskytovateľov vzdelávania dospelých na horizontálnej úrovni a predstavitelia štátnej správy na národnej úrovni a samospráv na regionálnej úrovni.

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

UTV Žilinská univerzita

UMB B. Bystrica

PU v Prešove

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Mesto Hlohovec

Mesto Trebišov

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského v Trenčíne

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Asociácia krajských osvetových inštitúcií

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Ak samosprávy zavedú aspoň niektoré odporúčania pre modernú politiku vzdelávania dospelých do praxe (Príručka pre samosprávy), budú sa venovať vzdelávaniu dospelých systematicky, zvýšia tým počet vzdelávajúcich sa dospelých a v konečnom dôsledku zvýšia aj kvalitu života vo svojich regiónoch.

Potreba a rozhodnutie vzdelávať sa súvisí s chápaním prínosov vzdelávania. Práve komunikácia o prínosoch VD je dôležitou podmienkou zvýšenia záujmu v regiónoch o aktivity v oblasti VD. Prínosy VD je dôležité a nápomocné vnímať v oblasti ekonomických a neekonomických prínosov. Pre zjednodušenie uvádzame tri roviny aktérov VD, individuálnych účastníkov teda občanov, zamestnávateľov a spoločnosť.

Prínosy pre učiacich sú – ekonomické: vyšší príjem, zamestnateľnosť v celoživotnej perspektíve, lepšie kariérne vyhliadky; – iné: zlepšená kvalita života a zdravia, vyššia účasť na živote komunity a občianskych aktivitách, úspechy v osobnom a rodinnom živote. Prínosy pre zamestnávateľa sú – ekonomické: zisk, konkurencieschopnosť, produkcia, inovačná kapacita; – iné: firemná kultúra, rozvoj a stabilita pracovnej sily, motivácia pracovníkov. Prínosy pre komunitu a spoločnosť sú – ekonomické: vyššie HDP a konkurencieschopnosť, ľudský kapitál; – iné: udržateľný rozvoj a životné prostredie, zníženie nerovností, sociálny zmier, občianska spoločnosť, zdravie a životná úroveň obyvateľstva.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Vzdelávanie všeobecne a jeho podpora je predpokladom rozvoja, úspešnosti, efektívnosti…v akomkoľvek odvetvi hospodárstva.

Funkčné prepojenie a spolupráca samosprávy s ekonomickými partnermi, občianskou spoločnosťou je model efektívneho riešenie aktuálnych výziev, včítane vzdelávania dospelých.

Potenciálna cieľová skupina

Potenciál rozšírenia podobného partnerstva a spolupráce, a teda oslovovanie ďalších cieľových skupín je prakticky neobmedzený, ohraničený len teritóriom, ktorého sa riešenie ma týkať. Z pohľadu daného projektu MOVED by sa navrhovaný model spolupráce, informovania, financovania mohol preniesť na rôzne cieľové skupiny, ktoré sa samospráva rozhodne riešiť.

Vykonalo sa hodnotenie praxe

Projekt bol vlastne monitorovaním a hodnotením stávajúcej praxe. Či sa odporúčania projektu uviedli do praxe sa nevyhodnocovalo.

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Opatrenia sú v kompetencii miestnych/regionálnych/národných orgánov, pre ktorých sú výsledky projektu určené.

Údaje o účasti

V projekte neboli školiace aktivity, a neboli tam zapojení účastníci vzdelávania.

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

1. Monitorovanie verejnej politiky VD v regiónoch Slovenska a porovnanie zistených informácií s vybranými krajinami EÚ (Slovinsko, Estónsko).

2. Hodnotenie verejnej politiky VD analyzuje a vyhodnocuje získané informácie. Porovnáva informácie v iných európskych krajinách, dokumenty vypracované na európskej úrovni, UNESCO a OECD.

3. Návrh riešení verejnej politiky VD prináša návrhy a odporúčania pre modernú politiku vzdelávania dospelých a jej zavádzanie do praxe s dôrazom na regionálnu a miestnu úroveň (Príručka pre samosprávy)

Navrhované odporúčania na zabezpečenie VD na regionálnej úrovni sa dajú realizovať s minimálnymi nákladmi. Očakávame preto, že samosprávy zavedú aspoň niektoré odporúčania do praxe, budú sa venovať vzdelávaniu dospelých systematicky a zvýšia tým počet vzdelávajúcich sa dospelých a v konečnom dôsledku zvýšia aj kvalitu života v svojich regiónoch. Za týmto účelom odporúčame dôslednejšie mapovať prínosy vzdelávania pre samotných učiacich sa, zamestnávateľov, aj komunitu.

Internetový odkaz

SK https://ainova.sk/project/tvorime-modernu-politiku-vzdelavania-dospelych-moved/

ENG https://ainova.sk/en/project/moved/