Programy sociálnej integrácie

Základné zručnosti (Basic Skills)

Krátky popis obsahu/účelu

V centre záujmu programov sociálnej integrácie je nachádzať a uplatniť nové spôsoby riešenia problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít na území Slovenska. Organizácia prevádzkuje päť komunitných centier v tých oblastiach Slovenska, kde je koncentrovaných najviac rómskych osád. Komunitné centrá sú priestor na individuálnu prácu s príslušníkmi komunity, včítane vzdelávania.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Chudoba a sociálne vylúčené rómske komunity – tie stoja v centre záujmu programov sociálnej integrácie, ktoré nezisková organizácia Človek v ohrození realizuje od roku 2006. Organizácia sa dlhodobo snaží nachádzať a uplatniť nové spôsoby riešenia problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít na území Slovenska – extrémna chudoba, dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, nevyhovujúce podmienky bývania či napäté vzťahy s majoritnou spoločnosťou.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Človek v ohrození, n. o., Baštová 5, 811 03 Bratislava

Cieľová skupina

Menšinové skupiny (etnické, jazykové, náboženské)

Zdroje financovania

Európsky

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Organizácia prevádzkuje päť komunitných centier v tých oblastiach Slovenska, kde je koncentrovaných najviac vylúčených lokalít – rómskych osád: v Prešovskom a Bratislavskom kraji – KC Roškovce (2006), KC Petrovany (2008), KC Sveržov (2009), KC Kojatice (2014) a KC Plavecký Štvrtok (2015).

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

1. V komunitných centrách sa poskytujú komplexné sociálne služby pre deti a dospelých zamerané na podporu ich sociálneho začlenenia:

• vzdelávanie detí v predškolskom aj školskom veku;

• doučovanie pre deti, ktoré už chodia do školy;

• sprostredkovanie duálneho odborného vzdelávania, aby mali väčšiu šancu nájsť si v budúcnosti dobrú a stabilnú prácu;

• podpora motivácie, aby si zvyšovali kvalifikáciu;

• vzdelávanie so zameraním na zručnosti potrebné pre konkrétnu prácu, aby zamestnanie získali a aby si ho aj udržali;

• organizovanie pracovného a kariérneho poradenstva a spolupráca s konkrétnymi zamestnávateľmi pri umiestňovaní do zamestnania;

• tréningy so zameraním na rozvoj komunikačných, manuálnych zručností;

• vzdelávanie zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti;

• organizácia rôznych preventívnych či voľnočasových aktivít;

• finančné poradenstvo;

• právna pomoc;

• sociálne poradenstvo;

• pomoc s bývaním;

• organizácia zbierok a búrz, vďaka ktorým rodinám v núdzi poskytnúť aj materiálnu pomoc.

2. Organizácia nesústreďuje pozornosť len na priame aktivity v teréne. Na to, aby na Slovensku mohla prebehnúť udržateľná a zmysluplná zmena, je totiž potrebná aj zmena verejných politík.

3. V neposlednom rade realizuje aktivity so zameraním na vzdelávanie verejnosti, firiem za účelom odstraňovať predsudky.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Vytvorenie stáleho centra podpory je dôležité pre vznik návyku niekam chodiť a s dôverou tam očakávať pomoc. Poradenstvo pre rôzne situácie. Neformálne či informálne vzdelávanie klientov.

Potenciálna cieľová skupina

Skúsenosti s programami sociálnej integrácie je možné aplikovať aj na iné osoby ohrozené sociálnym vylúčením (dlhodobo nezamestnaní, ľudia bez domova, navrátilci z výkonu trestu odňatia slobody…).

Vykonalo sa hodnotenie praxe

Práca s vylúčenými komunitami prebieha priebežne, zvláštne hodnotenie nebolo vykonané.

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Údaje o účasti

V inovatívnom programe pre zamestnávanie sa už podarilo zamestnať desiatky klientov.

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

Podobný prístup ako v prípade práce vo vylúčených osadách – založenie komunitného centra a práca s komunitou je možné aplikovať napríklad aj v prípade migrantov, či iných minorít. Dôležitá je existencia nejakého miesta, kde nájdu neformálnu pomoc – pri riešení sociálnych otázok, finančných alebo zamestnania, kde môžu prísť aj deti. Táto pomoc je komplexná a citlivá. Komunitní pracovníci musia byť na svoju prácu dobre pripravení. Je dôležité, aby centrum fungovalo nepretržite, aby tam ľudia vždy pomoc našli. Takisto je dôležité, aby centrum spolupracovalo s ďalšími organizáciami v

území – ako je samospráva, úrad práce, zamestnávatelia, školy, vzdelávacie organizácie, knižnice a pod. Pre udržateľnosť a rozšírenie praxe je často potrebná aj zmena verejných politík, a s tým by malo centrum a jeho zakladajúca organizácia počítať. To znamená, že centrum i organizácia by mali komunikovať o svojich aktivitách a problémoch, ktoré riešia smerom von, na verejnosť. Smerom na verejnosť by mali ísť aj informácie a aktivity vzdelávacieho charakteru, ktorých cieľom je odstraňovať predsudky.

Internetový odkaz

https://clovekvohrozeni.sk/co-robime/programy-socialnej-integracie/