Podporované zamestnávanie marginalizovaných rómskych komunít / Integračný program zamestnávania sociálne vylúčených Rómov

Dosah (Outreach)

Krátky popis obsahu/účelu

Agentúra práce BBSK pomáha ľuďom so sťaženým prístupom na trh práce – Rómom, nájsť si uplatnenie. Uplatňuje inovatívny program podporovaného zamestnávania, čím chce zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Cieľom Agentúry práce je riešiť situáciu nezamestnaných osôb komplexne, a to:

– Vyhľadávaním a prípravou uchádzačov bez pracovných návykov na trh práce.

– Úzkou spoluprácou so zamestnávateľmi.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Agentúra práce rieši situáciu nezamestnaných osôb aktívnym vyhľadávaním a prípravou týchto osôb na trh práce. Agentúra práce pripravuje na pracovný trh dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí, ktorí stratili návyky a zručnosti, prípadne ich nikdy nezískali. Pri vyhľadávaní osôb spolupracujú pracovní poradcovia Agentúry práce BBSK s úradmi práce (evidovaných uchádzačov o prácu) a aj s pracovníkmi komunitných centier, aby vedeli efektívnejšie komunikovať s ľuďmi z vylúčených komunít.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Agentúra práce BBSK / Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zvolenská cesta 1677/83 984 01 Lučenec

Cieľová skupina

Zdroje financovania

Nezisková organizácia

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Banskobystrický samosprávny kraj – zakladateľ

Človek v ohrození, n. o. – zakladateľ, spolupráca pri podporovanom zamestnávaní, vyhľadávanie dlhodobo nezamestnaných

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – vyhľadávanie záujemcov o prácu

Komunitné centrá

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Agentúra práce BBSK rieši situáciu nezamestnaných osôb vyhľadávaním týchto osôb a prípravou osôb bez pracovných návykov na trh práce. Agentúra práce pripravuje na pracovný trh dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí, ktorí stratili návyky a zručnosti, prípadne ich nikdy nezískali.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Pilotne overený program podporovaného zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít mimovládnej organizácie Človek v ohrození v spolupráci s Agentúrou práce BBSK agentúra rozširuje aj na ďalšie skupiny znevýhodnených uchádzačov na trhu práce. Agentúra práce bude pripravovať na pracovný trh dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí, ktorí stratili návyky a zručnosti, prípadne ich nikdy nezískali.

Potenciálna cieľová skupina

Dlhodobo nezamestnaní a sociálne vylúčení, nielen z rómskych komunít (ľudia bez domova, odídenci z ústavov na výkon trestu odňatia slobody, dlhodobo chorí)

Vykonalo sa hodnotenie praxe

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Údaje o účasti

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

Agentúra práce BBSK uplatňuje program podporovaného zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít, ktorý je možné použiť aj pre ďalšie skupiny dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených.

Agentúra práce poskytuje poradenskú a tréningovú činnosť pre klientov pred umiestnením klienta aj po umiestnení na trh práce. Skúsenosti s týmito nástrojmi môžu využívať aj ďalšie inštitúcie (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, komunitné centrá).

Pred umiestnením klienta na trh práce sa zameriava na:

– doplnenie jazykovej a matematickej gramotnosti;

– nácviky pracovných zručností podľa požiadaviek konkrétnych zamestnávateľov;

– prácu v tíme, rešpektovanie autorít, pracovnú disciplína;

– písanie životopisu, prípravu na pohovor, sprevádzanie klientov;

– úradné záležitosti klienta – vybavovanie dokladov.

Po umiestnení klienta pomáha

– pri nástupe do práce – riešenie bežných problémov, ktoré na pracovisku vznikajú;

– pri pochopení pravidiel pracovného procesu, práv a povinností;

– s motiváciou k udržaniu zamestnania;

– s finančnou gramotnosťou.

Program podporovaného zamestnávania funguje vďaka spolupráce viacerých zainteresovaných subjektov, čo môže byť užitočné pre ďalších, ktorí poskytujú sociálne služby pre sociálne znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny spoločnosti.

Internetový odkaz

https://www.agenturapracebbsk.sk/index.html