Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie

Poradenstvo (Guidance)

Krátky popis obsahu/účelu

Cieľom Národného projektu Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie je podporiť zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom individualizovaného poradenstva.

Projekt sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: Aktivita č. 1 – Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných.

Aktivita č. 2 – Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Súčasná situácia na trhu práce je charakterizovaná vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti a vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných osôb. Nezamestnanosť a najmä dlhodobá (nad 12 mesiacov), má negatívny dopad na psychiku ľudí, vedie k existenčnej frustrácii, sťažuje osvojovanie pracovných návykov a adaptáciu na svet práce v budúcnosti.

Je nevyhnutné dlhodobo nezamestnaných občanov významne a efektívne podporovať pri vstupe na trh práce, pretože v dôsledku neúspešnej snahy nájsť si zamestnanie títo občania strácajú motiváciu a prestávajú byť aktívni. K individualizovaných odborným poradenským službám, poskytovaným na úradoch práce, má v súčasnosti prístup len malá časť dlhodobo nezamestnaných.

Národný projekt prostredníctvom zvýšenia personálnych kapacít pre poskytovanie odborných poradenských služieb dlhodobo nezamestnaných osôb zvýši dostupnosť individualizovaných a dlhodobých odborných poradenských služieb, ktoré budú viesť k podpore zvýšenia zamestnateľnosti cieľovej skupiny, čím prispeje k prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou (napr. chudoba, sociálne vylúčenie, diskriminácia a pod.).

Projekt podporí rozvoj miestnej zamestnanosti a zároveň prispeje k zníženiu regionálnych disparít na trhu práce. Z hľadiska spoločenských a ekonomických dopadov poradenstvo pomáha zmierňovať nesúlad medzi požiadavkami zamestnávateľov a dostupnými ľudskými zdrojmi na trhu práce a prispieva k skracovaniu obdobia nezamestnanosti, podporuje rozvoj ľudského kapitálu na úrovni agregátnej ponuky a prispieva k lepšej mobilite pracovnej sily.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava

Cieľová skupina

Nezamestnaní dospelí

Zdroje financovania

Európsky*

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Realizácia národného projektu prispeje k lepšiemu uplatneniu dlhodobo nezamestnaných osôb na trhu práce nielen rozvojom jeho zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, ale tiež posilnením jeho motivácie nájsť si zamestnanie vplyvom dlhodobej a systematickej poradenskej práce a zvýšením jeho aktivizácie pri hľadaní zamestnania prostredníctvom stanovených cieľov a konkrétnych krokov vedúcich k dosiahnutiu cieľa.

Bilancia kompetencií bude okrem zvyšovania pravdepodobnosti návratu na trh práce prispievať k rozvoju nasledovných postojov, zručností a správaní zaradených DNO: – konfrontovať osobnostné a odborné predpoklady s požiadavkami cieleného povolania, – vyhľadávať informácie o trhu práce a o vzdelávaní, – pomenovať vlastné zručnosti, osobnostné predpoklady a motivácie, zdôvodniť svoje profesijné smerovanie, – vypracovať, realizovať a adaptovať akčný plán uplatnenia sa DNO na trhu práce, – vyhľadávať vo svojom prostredí potrebnú podporu, – využívať a rozširovať sieť kontaktov pre profesijné účely, – vypracovať rôznorodé alternatívy zamestnania, – určiť priority medzi viacerými alternatívami.

Poradenský program bude okrem zvyšovania pravdepodobnosti návratu na trh práce prispievať k rozvoju nasledovných postojov, zručností a správaní zaradených DNO v nasledovných oblastiach: – identita a motivácia, – silné stránky / potenciál, – horizonty a plánovanie, – siete a vzťahy.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

– Individualizovaný prístup ku klientovi služieb zamestnanosti,

– motivácia a aktivizácia dlhodobo nezamestnaných osôb k riešeniu ich situácie na trhu práce.

Potenciálna cieľová skupina

Cieľovou skupinou NP PIP boli iba DN UoZ, potenciál niektorých prvkov bilancie kompetencií je možné využiť aj u ostatných kategóriú UoZ (nezamestnaných osôb), samozrejme po vykonaní istej profilizácie UoZ podľa perspektívy budúceho uplatnenia na trhu práce. S istou automatizovanou profiláciou UoZ s cieľom poskytnúť vhodnú intervenciu čo najskôr a čo najpresnejšie počíta aj Stratégia CŽVaP 2021-2030.

Vykonalo sa hodnotenie praxe

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Údaje o účasti

Z merateľných ukazovateľov projektu. Osoby, ktoré dostali intervenciu: 32 000. Z toho osoby ISCED 1 a ISCED 2: 10 000. Osoby vo veku 50+: 8 000.

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

Cieľom Národného projektu Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie je podporiť zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom individualizovaného poradenstva.

Projekt sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: Aktivita č. 1 – Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných. Aktivita č. 2 – Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných.

Aktivita č. 1 je určená pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí nemajú predstavu o svojom uplatnení sa na trhu práce, alebo ktorí z objektívnych dôvodov potrebujú zmeniť svoje pracovné zameranie. Poradenská podpora realizovaná formou bilancie kompetencií ako špeciálnej poradenskej metódy, ktorá je zameraná na pomoc pri hľadaní profesijného smerovania a získaní, resp. rozvíjaní zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

Aktivita č. 2 je určená pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú ťažko umiestniteľní na trhu práce z dôvodu existencie určitých bariér. Poradenská podpora realizovaná formou individuálnych, skupinových a individualizovaných poradenských aktivít je zameraná na analýzu a komplexné zhodnotenie celkového potenciálu dlhodobo nezamestnaných osôb z hľadiska uplatniteľnosti na trhu práce, identifikáciu bariér, stanovenie opatrení na zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce, mobilizáciu individuálnych zdrojov a posilnenie motivácie DNO k proaktívnemu prístupu k riešeniu vlastnej dlhodobej nezamestnanosti.

Národný projekt prostredníctvom zvýšenia personálnych kapacít pre poskytovanie odborných poradenských služieb dlhodobo nezamestnaných osôb zvýši dostupnosť individualizovaných a dlhodobých odborných poradenských služieb, ktoré budú viesť k podpore zvýšenia zamestnateľnosti cieľovej skupiny, čím prispeje k prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou (napr. chudoba, sociálne vylúčenie, diskriminácia a pod.).

Projekt podporí rozvoj miestnej zamestnanosti a zároveň prispeje k zníženiu regionálnych disparít na trhu práce. Z hľadiska spoločenských a ekonomických dopadov poradenstvo pomáha zmierňovať nesúlad medzi požiadavkami zamestnávateľov a dostupnými ľudskými zdrojmi na trhu práce a prispieva k skracovaniu obdobia nezamestnanosti, podporuje rozvoj ľudského kapitálu na úrovni agregátnej ponuky a prispieva k lepšej mobilite pracovnej sily.

Internetový odkaz

https://www.upsvr.gov.sk/

https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-podpora-individualizovaneho-poradenstva-pre-dlhodobo-nezamestnanych-uchadzacov-o-zamestnanie.html?page_id=752666