Karierna cesta

Poradenstvo (Guidance)

Krátky popis obsahu/účelu

Projekt CAREER PATH skúma podmienky zamestnávania a možnosti kariérneho rastu cudzincov z tretích krajín žijúcich v Maďarsku, Chorvátsku, Českej republike a na Slovensku. Cieľom je pripraviť odporúčania pre politiky a súbor nástrojov pre kľúčových aktérov, ktoré zlepšia prístup k ďalším možnostiam profesionálneho rozvoja cudzincom z tretích krajín.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

V rámci projektu boli vypracované odporúčania v oblasti integrácie cudzincov na pracovný trh a ich profesionálneho rozvoja. Cieľom odporúčaní je poskytnúť návrhy riešení prostredníctvom konkrétnych krokov a tipov adresovaných tvorcom politík, príslušným verejným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a zamestnávateľom tak, aby mohli zlepšiť súčasný stav integračného procesu cudzincov, poprípade zmierniť komplikácie, s ktorými sa v rámci týchto procesov bežne stretávajú.

V rámci projektu boli formulované praktické inštrukcie pre zlepšenie prístupu cudzincov na trh práce v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Séria štyroch letákov s praktickými inštrukciami k zlepšeniu prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na pracovný trh, k efektívnejšiemu napĺňaniu ich kariérnych cieľov a sociokultúrnej participácie. Každý leták je adresovaný inej cieľovej skupine – cudzincom, zamestnávateľom a mimovládnym a vzdelávacím inštitúciám. K letákom bola vytvorená aj stručná príručka, ktorá slúži k ich čo možno najefektívnejšiemu používaniu.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

MAREENA, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava

Cieľová skupina

Migranti a utečenci

Zdroje financovania

Európsky

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Partnermi projektu sú Menedék z Maďarska, InBáze z Českej republiky a Centar za Mirovne Studie z Chorvátska.

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Súbor odporúčaní je výsledkom nielen analýzy existujúcich národných právnych rámcov a politík v oblasti pracovnej integrácie, ale hlavne sa opiera o kvalitatívne dáta získané prostredníctvom zrealizovaných rozhovorov s cudzincami z tretích krajín, zástupcami verejnej správy, vládnych a mimovládnych organizácií, vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľmi vo všetkých 4 partnerských krajinách.

Letáky sa zameriavajú na nasledujúce témy:

1. Jazykové kurzy a interkultúrne orientácie / Language Courses and Intercultural Orientations

2. Uznávanie kvalifikácií / Recognition of Qualifications

3. Ďalšie vzdelávanie a profesionálny rozvoj / Further Education and Professional Development

4. Programy integrácie zamestnávateľov / Employer Integration Programs

Pozri viac: https://mareena.sk/assets/files/Career-Path-Policy-Recommendations.pdf

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Súbor odporúčaní a návrhy aplikovateľných riešení prostredníctvom konkrétnych krokov a tipov adresovaných tvorcom politík, príslušným verejným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a zamestnávateľom tak, aby mohli zlepšiť súčasný stav integračného procesu cudzincov v zainteresovaných krajinách, poprípade zmierniť komplikácie, s ktorými sa v rámci týchto procesov bežne stretávajú.

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

V rámci projektu bol identifikovaný súbor štyroch odporúčaní v oblasti integrácie cudzincov na pracovný trh a ich profesionálneho rozvoja. Ide o univerzálne priority pre všetkých zapojených medzinárodných partnerov. Cieľom týchto odporúčaní je poskytnúť návrhy aplikovateľných riešení prostredníctvom konkrétnych krokov a tipov adresovaných tvorcom politík, príslušným verejným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a zamestnávateľom tak, aby mohli zlepšiť súčasný stav integračného procesu cudzincov v zainteresovaných krajinách, poprípade zmierniť komplikácie, s ktorými sa v rámci týchto procesov bežne stretávajú.

Súbor odporúčaní je výsledkom nielen analýzy existujúcich národných právnych rámcov a politík v oblasti pracovnej integrácie, ale hlavne sa opiera o kvalitatívne dáta získané prostredníctvom zrealizovaných rozhovorov s cudzincami z tretích krajín, zástupcami verejnej správy, vládnych a mimovládnych organizácií, vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľmi vo všetkých 4 partnerských krajinách.

1. Jazykové kurzy a interkultúrne orientácie / Language Courses and Intercultural Orientations

2. Uznávanie kvalifikácií / Recognition of Qualifications

3. Ďalšie vzdelávanie a profesionálny rozvoj / Further Education and Professional Development

4. Programy integrácie zamestnávateľov / Employer Integration Programs

Pozri viac: https://mareena.sk/assets/files/Career-Path-Policy-Recommendations.pdf

V rámci projektu boli formulované praktické inštrukcie pre zlepšenie prístupu cudzincov na trh práce v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Séria štyroch letákov s praktickými inštrukciami k zlepšeniu prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na pracovný trh, k efektívnejšiemu napĺňaniu ich kariérnych cieľov a socio-kultúrnej participácie.

Každý leták je adresovaný inej cieľovej skupine – cudzincom, zamestnávateľom a mimovládnym a vzdelávacím inštitúciám. K letákom bola vytvorená aj stručná príručka, ktorá slúži k ich čo možno najefektívnejšiemu používaniu.

Internetový odkaz

https://mareena.sk/career-pat