Integračný sociálny podnik

Základné zručnosti (Basic Skills)

Krátky popis obsahu/účelu

Cieľom Aptet Integračný sociálny podnik je, aby sa ohrozené skupiny ľudí (preseniori, seniori, matky, absolventi, zdravotne znevýhodnení alebo Rómovia) uplatnili na trhu práce. Tí, ktorým sa nepodarí nájsť uplatnenie na voľnom trhu práce, ostanú naďalej pracovať pre Aptet ISP.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Zamestnancom sociálneho podniku pomáha osvojiť si nové zručnosti a vedomosti, podporuje ich pri zvyšovaní kvalifikácie. Organizácia vie poskytnúť uplatnenie aj osobám, ktorým sa na voľnom trhu práce zamestnať nepodarí – čo považujeme za významný prínos.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Aptet, n. o., Mlynská 2238, 934 01 Levice

Cieľová skupina

Zdroje financovania

Nezisková organizácia

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Miestne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; zamestnávatelia, mvo a ďalší kľučový aktéri v oblastisociálnych inovácií

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

APTET ISP je registrovaný sociálny podnik pracovnej integrácie. Poslaním sociálneho podniku je vytvárať pracovné miesta a zamestnávať občanov znevýhodnených na trhu práce. Sú to najmä osoby so zdravotným postihnutím, osoby staršie ako 50 rokov, absolventi, matky opatrujúce dieťa, občania s nízkym vzdelaním. Zamestnancom sociálneho podniku pomáha osvojiť si nové zručnosti a vedomosti, podporuje pri zvyšovaní kvalifikácie.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Osvedčený príklad pracovnej integrácie občanov znevýhodnených na trhu práce.

Potenciálna cieľová skupina

Integračný podnik sa snaží pokryť a zamestnať občanov znevýhodnených na trhu práce z rôznych dôvodov, vrátane osôb s viacnásobným znevýhodnením.

Vykonalo sa hodnotenie praxe

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Údaje o účasti

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

APTET ISP je registrovaný sociálny podnik pracovnej integrácie. Poslaním sociálneho podniku je vytvárať pracovné miesta a zamestnávať občanov znevýhodnených na trhu práce. Sú to najmä osoby so zdravotným postihnutím, osoby staršie ako 50 rokov, absolventi, matky opatrujúce dieťa, občania

s nízkym vzdelaním. Zamestnancom sociálneho podniku pomáha osvojiť si nové zručnosti a vedomosti, podporuje pri zvyšovaní kvalifikácie.

Zásady úspešnej integrácie:

• Krok po kroku sprevádzať znevýhodnených a zraniteľných na ich ceste z ťažkej životnej situácie.

• Pri našej práci uplatňovať vedecké metódy overené v praxi.

• Pomocou princípov age managementu pomáhať tvoriť efektívne multigeneračné tímy.

• Naším najväčším úspechom je zabezpečiť perspektívneho zamestnania a ďalší kariérny rast.

• Otvorená budúcnosť pomocou celoživotného vzdelávania – vzdelávanie a ďalší osobný rast je súčasťou pracovného času.

• Spoluvlastníkmi sociálneho podniku sa môžu stať aj samotný zamestnanci (znevýhodnené, zraniteľné a zaintersované osoby).

• Neopúšťať našich zamestnancov, keď sa zamestnajú u iného zamestnávateľa (a ani na dôchodku).

• Dobrovoľníctvo nie je trendy výstrelkom – ale súčasť našich hodnôt.

Internetový odkaz

https://isp.aptet.sk/